Dealer Meeting & Traning product

Dealer Meeting & Traning product ณ โรงแรมดุสิตธานี ประจวบคิรีขัน Dealer ทั่วเอเชีย รวมถึงบริษัทโปรแคร์เมดิคอล Dealer รายใหญ่ของประเทศไทยได้รับเกียติเข้ารวมงานนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ การเป็นผู้นำเข้าและให้บริการ อย่างมืออาชีพ.